ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่านมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)

Establishing an advantage competitive of Thai food industry through Good Manufacturing Practice (GMP) standard system

  • สมทรง นาคศรีสังข์
  • บุรพร กำบุญ

Abstract

               ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ มาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP 2. เพื่อศึกษาปัจจัย แวดล้อมทางมหภาคที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการ มาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP และ 3. เพื่อศึกษาการ จัดการมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP ที่มีอิทธิพลต่อ ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไทย
               การศึกษาใช้กระบวนการศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Method) กล่าวคือ ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงแรงจูงใจ ปัจจัย แวดล้อมทางมหภาค การจัดการมาตรฐานวิธีการผลิต ที่ดี GMP มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน และ การศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกจากผู้มี ประสบการณ์ในเรื่องระบบมาตรฐานการจัดการการ ผลิตที่ดีของอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการอธิบาย และการพรรณนา
               จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารไทย 400 ราย ซึ่งโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ เครื่องมือทาง เทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ทั้งปัจจัยแวดล้อมทางมหภาค (Macro Environment Analysis) และการจัดการ มาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ การจัดการมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMPและ ความ สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไทย ตามลำดับ โดยองค์ประกอบปัจจัย แวดล้อมทางมหภาค (MAC) ตัวแปรที่มีน้ำหนักสำคัญ มากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (ECO) และ น้อยที่สุดคือปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม/สังคมการจัดการมาตรฐานวิธีการผลิตที่ดี GMP (CPAV) ตัวแปรที่มีน้ำหนักสำคัญมากที่สุด คือ ด้านการเงิน (FIN) และน้อยที่สุดคือด้านการเรียนรู้และเติบโต (STG)
Abstract
              The present study was made to 1. To study motivation that directly influences management of GMP standards. 2. To study the macroeconomic factors that directly influence the management of GMP standards and 3. To determine the good management of GMP standards that influence the competitiveness of Thai food industry. Mixed method of quantitative and quality studies were used in this research. According to the information from 400 employees in Thai food factories with Structural Equation Modeling (SEM). Results indicated that both Macro Environment Analysis and the good management of GMP standards had positive influence on management of GMP standard and competitiveness of the Thai Food Industry, respectively. For Macro Environment Analysis, the most important variable was economic factors (ECO) while the least was cultural / social factors. For Standardized Good Manufacturing Practices GMP, the most important variable was financial whereas the least was Learning and Growing.

Author Biographies

สมทรง นาคศรีสังข์

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

บุรพร กำบุญ

ที่ปรึกษาหลัก

Published
2019-01-21
How to Cite
นาคศรีสังข์, สมทรง; กำบุญ, บุรพร. ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่านมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP). วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 159-163, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/217>. Date accessed: 17 sep. 2019.