ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Comments on the opening of guest house for Tourist A Case Study of Banglumpoo Community Bangkok

  • วิชสุดา ร้อยพิลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • ภาณุพงศ์ ศิริ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • นิรัตน์ เพชรรัตน์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

บทคัดย่อ


            บทความวิจัยนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์สำหรับนักท่องเที่ยว (2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งธุรกิจที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์โดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามคือ กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ52.80)อยู่ในช่วงอายุ 26 - 30 ปี (ร้อยละ 25.00) จบการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 51.80 )มีรายได้10,001 - 15,000 บาท (ร้อยละ 30.80) และมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 38.25)อาศัยอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่เกิด(ร้อยละ 60.50)มีความพึงพอใจต่ออาชีพตัวเอง (ร้อยละ 82.20)มีความรู้เรื่องเกสต์เฮ้าส์(ร้อยละ 54.50) และมีความต้องการที่จะประกอบอาชีพธุรกิจเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮ้าส์เป็นอาชีพเสริม (ร้อยละ 79.80)


Abstract


                        This stu “Comments on the opening of guest house for Tourist: A Case Study of Banglumpoo Community” aims to study  (1) study the Banglumpoo community context. Bangkok To establish a guest house (2) business to explore feasibility. To establish a guest house business. The community participates as an entrepreneur. The study was a quantitative research and used a survey questionnaire to collect data from 400. Based on the results of the personal factors analysis, the overall sample found that a most of the informants were females. (52.80%), mostly in the age range of 26-30 years (25.00%). Most of them graduated with bachelor degree (51.80%). Most of them have income of 10,001-15,000 baht (30.80%) , self employee (38.25%) and mostly lived in the community from birth (60.50%). Most of them were self-satisfied (82.20%). Most of them had knowledge of guesthouse (54.50%).Most have the need to assemble


 

Published
2018-07-26
How to Cite
ร้อยพิลา, วิชสุดา et al. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้บริการที่พักแบบเกสต์เฮาส์สำหรับนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลำพู จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 77-82, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/22>. Date accessed: 19 june 2019.