ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ

The Factors Influencing The Risk Management of Air Cargo Logistics Service Provider

  • ณรงค์ ทมเจริญ
  • กัญญามน กาญจนาทวีกุล
  • เพ็ญศรี บางบอน
  • ดร.สุชาติ ค้าทางชล

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจผู้ให้บริการ โลจิสติกส์การขนส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยการวิจัยเชิง ปริมาณที่มีการเก็บข้อมูลจากบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าทางอากาศที่เป็น สมาชิกสมาคมของส่งสินค้าทางอากาศของไทยจำนวน 142 บริษัท จากกลุ่มตัวอย่าง 330 ราย ในระหว่างเดิน มกราคม – ตุลาคม 2560
            ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านเพศ วุฒิการ ศึกษา ขนาดองค์กร และภาวะผู้นำของผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจผู้ให้บริการ โลจิสติกส์การขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการในการนำข้อมูลไปใช้สำหรับการจัดทำ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการองค์กรในอนาคต

Abstract
             The purpose of this research was to study factors influencing the risk management of air cargo logistics service providers. The quantitative research was collected data from 142 companies in Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA) during the period: January to October 2017
            The results of the research were found. Gender factors, organizational size, and managerial leadership influence the risk management of air cargo logistics service providers, statistically significant at the 0.05. This is useful for managers or business owners to use this information for future strategic and action planning.

Author Biographies

ณรงค์ ทมเจริญ

นักวิชาการอิสระ

กัญญามน กาญจนาทวีกุล

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เพ็ญศรี บางบอน

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.สุชาติ ค้าทางชล

นักวิชาการอิสระ

Published
2019-01-22
How to Cite
ทมเจริญ, ณรงค์ et al. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 288-301, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/226>. Date accessed: 17 sep. 2019.