กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 9

Strategy for Transformational Leadership Development of Secondary School Administrators under The Regional of Education Office No.9

  • ธิดา เมฆวะทัต
  • สุวพร เซ็มเฮง
  • ดวงเดือน แซ่ตัง

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผ้บู ริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 9 ดำเนินการวิจัยโดยศึกษาข้อมูลเชิง คุณภาพและเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 360 คน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และทำการสัมภาษณ์ผู้ทรง คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้าน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 9 คน ขั้นตอนที่ 2 สร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ ผ้บู ริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 9 และตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จำนวน 91 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบ สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลแบบการตอบสนอง คู่ ด้วยค่า Priority Needs Index: PNI) ส่วนข้อมูลเชิง คุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
           ผลการวิจัยพบว่า
          1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาภาวะผู้นำการ เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในภาพรวมและราย ด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมี ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.14) รองลงมา คือ ด้านการสร้าง แรงบันดาลใจ ( x̄ = 4.12) ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( x̄ = 4.11) ตามลำดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ในภาพ รวมและรายด้านมีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สภาพพึงประสงค์สูงสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ( x̄ = 4.62) รองลงมาคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์ ( x̄ = 4.61) ด้านการคำนึงถึงความเป็น ปัจเจกบุคคล และด้านการกระตุ้นทางปัญญา ( x̄ = 4.59) ตามลำดับ
         ผลการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการ พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถาน ศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นจาก มากไปน้อยคือ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (PNImodified 0.122) การสร้างแรงบันดาลใจ (PNImodified 0.121) การกระตุ้นทางปัญญา (PNImodified 0.117) และการคำนึง ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (PNImodified 0.109) ตามลำดับ 2. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยน แปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบด้วย กลยุทธหลัก 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 2) การสร้าง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 3) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 4) การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
           3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความ เหมาะสมของกลยุทธ์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาภาวะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยภาพ รวมพบว่า มีความเป็นไปได้และความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก


Abtract:
               This research aimed to develop a strategy for transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9. The study was divided into 3 phases for obtaining qualitative and quantitative data. Phase 1 was to investigate the present state and needs of transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9. The information was obtained by conducting questionnaire survey from a sample of 360 individual consisted of Deputy directors, Heads of administration affair, and Heads of subject matters and interviewing 9 experts on transformational leadership development. Phase 2 was to create a strategy for transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9 and to verify the accuracy and suitability of the strategy by 5 experts. Phase 3 was to evaluate the feasibility and suitability of the proposed strategy by 91 director of Secondary Educational Service Area Office and school director under the Regional of Education Office No.9. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation form were used as tools for collecting data. Percentage, Mean, and Standard Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs Index (PNImodified) and content analysis were used for analyzing needs assessment and qualitative data, respectively. 
             Findings revealed as follows: 
            1. The actual state of transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9 in all aspects was at a high level. Considering each aspect, it was found that the highest mean score was Individual consideration aspect ( x̄ = 4.14), followed by Inspiration motivation aspect ( x̄ = 4.12), Idealized influence aspect, and Intellectual stimulation aspect ( x̄ = 4.11), respectively. The expected state of transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9 in all aspects was found at the highest level. The highest mean score of the expected aspect was Inspiration motivation aspect ( x̄ = 4.62), followed by Idealized influence aspect ( x̄ = 4.61), Individual consideration aspect, and Intellectual stimulation aspect ( x̄ = 4.59), respectively.
            Needs for transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9 found that the highest value was Idealized influence (PNImodified 0.122), followed by Inspiration motivation (PNImodified 0.121), Intellectual stimulation (PNImodified 0.117), and Individual consideration (PNImodified 0.109), respectively.
           2. Strategy for transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No.9 comprised 4 main aspects; 1) Creating a shared vision, 2) Conducting achievement motivation, 3) Constructing Learning organization, and 4) Building Interpersonal relationship.
           3. The overall suitability and feasibility of applying the Strategy for transformational leadership development of secondary school administrators under the Regional of Education Office No. was rated at a high level.

Author Biographies

ธิดา เมฆวะทัต

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สุวพร เซ็มเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ดวงเดือน แซ่ตัง

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Published
2019-01-25
How to Cite
เมฆวะทัต, ธิดา; เซ็มเฮง, สุวพร; แซ่ตัง, ดวงเดือน. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการภาค 9. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 389-400, jan. 2019. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/234>. Date accessed: 17 sep. 2019.