แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

The motivation of Thai Tourists in cultural tourism at Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok

  • ตุลา ไชยาศิรินทร์โรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • ภาณุพงศ์ ศิริ อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
  • สุวรรณโชติ ชุ่มเย็น อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Abstract

บทคัดย่อ


              แรงจูงใจของนักเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช      เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาใน 1) ด้านวัฒนธรรมเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวมีสถาปัตยกรรมไทย-จีนที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 2) ด้านส่วนบุคคล เดินทางมาเพื่อทำบุญ 3) ด้านการพัฒนาตนเอง เดินทางมาเพื่อพบปะผู้คนในสังคม 4) ด้านอารมณ์ เดินทางมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ


              จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่ดูแลด้านการท่องเที่ยวของย่านเยาวราช ควรที่จะมีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยวของย่านเยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน แก่นักท่องเที่ยว และจากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดสรรพื้นที่ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิเช่น มีการสร้างที่นั่งพักสาธารณะ สร้างห้องน้ำสาธารณะเพิ่ม เป็นต้น เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป


Abstract


            The motivation of Thai Tourists in cultural tourism at Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok The purpose is 1. To study the general characteristics of Thai tourists in the cultural tourism at Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok 2. To study the motives of Thai Tourists in cultural tourism at Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok. Discovered that the majority of Thai tourists. 1) Come to the culture to see the tourist attractions, unique Thai-Chinese architecture is unique.  2) Personal come for pilgrimage. 3) Self development Come to meet people in society. and 4) emotional come to relax. Based on the research. “The motivation of Thai Tourists in cultural tourism at Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok” travel agency of Yaowarat Area Should be promoted. and encourage the community to create new activities. in the tourist attraction to increase variety and innovation of tourism in Yaowarat khet Samphanthawong Bangkok to achieve learning about Thai-Chinese cultural tradition to tourists and from the research, the research team has suggested the allocation of space.for the convenience of tourists, such as public seating. Build public toilets and so on. to accommodate future expansion of tourists.


 

Published
2018-07-26
How to Cite
ไชยาศิรินทร์โรจน์, ตุลา et al. แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 44-50, july 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/24>. Date accessed: 19 june 2019.