รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร; Academic Leadership Model of Small School Educational Executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province

  • ปราการ ช่วยรักษา, ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และคณะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร    
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 9 คนและการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 20 คนการหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.97สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง
            ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการรองลงไปคือ คือ ด้านการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ด้านการนิเทศ 2. รูปแบบภาวะผู้น????ำทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครประกอบด้วย 5 องค์ ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ รูปแบบ 3) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ 4) แนวการประเมิน รูปแบบและ 5) ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบ 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินความเหมาะสมความ เป็นไปได้ของรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาในจังหวัดสกลนครพบว่าผู้ประเมินมีความคิด เห็นต่อรูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถาน ศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถม ศึกษาในจังหวัดสกลนครโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด


The purposes of this research were
          1) to study leadership level of small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province
          2) to developed model of small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province
          3) to evaluated the appropriate model of small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School Sakon Nakhon Province Sample of this study were small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province area 3 in academic year 2016, 160 respondents the tool of study were focus group discussion 9 respondents quality of questionnaire were chooses questionnaire topics IOC more than .05 and reliability .97 . Statistic treatment for quantitative data by percentage, mean, standard deviation, but qualitative data by content analysis
Research found that
            1) Academic leadership of small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province was at high level, raking by mean first were promote the atmosphere of subject area, planning area and supervision area respectively.
           2) Academic leadership model of small school educational executive in under the Educa¬tion Service Area Elementary School SakonNakhon Province were involve with 1) principle model, 2) objective model, 3) Operation model, 4) evolution model and 5) result model.
           3) Opinion of specialist and professional in evaluation the appropriate and feasibility of 1) small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province found that overall and every area of academic leadership small school educational executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province were at very high level

Published
2017-12-24
How to Cite
และคณะ, ปราการ ช่วยรักษา, ทองหล่อ วงษ์อินทร์. รูปแบบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร; Academic Leadership Model of Small School Educational Executive in under the Education Service Area Elementary School SakonNakhon Province. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-14, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/63>. Date accessed: 16 jan. 2019.