ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน; Legal problems on Educational Management in Small–Sized School under the Office of the Basic Education Commission

  • บัณฑิต ขวาโยธา, เพิ่ม หลวงแก้ว และคณะ

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของไทยและต่างประเทศ4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามาตรการทางหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป
              ผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาทางกฎหมายหลายอย่างในการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ทำให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยไม่ได้มาตรฐานตามที่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ คือ
              1. ปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาดแคลนงบประมาณ
              2. ปัญหาด้านโรงเรียนนิติบุคคลมีกฎหมายบัญญัติให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่มิได้กำหนดขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนจึงทำให้เกิดปัญหาต่อการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก
              ผู้วิจัยเห็นว่า ควรปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป


                The purposes of this research were a) to study concepts, theories and related laws in Educational Managementb) to study in legal problems on educational management Small –Sized Schoolc) to analyze legal problems on educational management Small –Sized School in Thailand and other countries d) to propose recom¬mendations which will improve legal problems on educational management Small –Sized Schoolin Thailand inThe researcher is in the opinion that is highly necessary in order to seek for possible amendments that could benefit the fundamental education system in overall in Thailand anddevelop these legal measures to comply with the international standard order to comply with international standard.
                 This research study identifies several problems relating the determination of quality standard within fundamental education in Thailand, as following
                 1. The problem with small schools is that there is a lack of teachers and staff and the annual budget provided to these schools for this particular purpose is insufficient.
                 2. Private schools: Schools having been registered as juristic persons, leading to clear regulations on the determination of quality standard of fundamental education but only within its jurisdiction.
                 The researcher is in the opinion that is highly necessary in order to seek for possible amendments that could benefit the fundamental education system in overall in Thailand anddevelop these legal measures to comply with the international standard

Published
2017-12-24
How to Cite
และคณะ, บัณฑิต ขวาโยธา, เพิ่ม หลวงแก้ว. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน; Legal problems on Educational Management in Small–Sized School under the Office of the Basic Education Commission. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 15-27, dec. 2017. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/64>. Date accessed: 15 dec. 2018.