ความสำเร็จและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย; Successful and Readiness on Business Operating of Manufacturing Firms in Thailand

  • ธนากร ธนาธารชูโชติ, กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์, อภิวัฒน์ พลสยม

Abstract

              การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการความสำคัญ เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ระดับความพร้อม และความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จกับความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตัวแบบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานีกลุ่มประชากรผู้บริหารทำงานปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3,222 โรงงานในจังหวัดจังหวัดปทุมธานีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 355 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ สำหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ One Way ANOVA, และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่น้อยที่สุดด้วย LSD (Least Significant Different) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เสนอตัวแบบความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย ดังนี้
             1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตำแหน่งผู้จัดการจำนวน 207 คน (58.3%) จำนวนพนักงานมากกว่า 200 คน จำนวน 124 คน (34.9 %) จำนวนเงินลงทุนน้อยกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 141 คน (39.7 %) ลักษณะการผลิตของโรงงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำนวน 309 (87.0%) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การบริหารงาน6ปี - 10 ปี จำนวน 185 คน(52.1%)
             2. ระดับความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านอยู่ที่ระดับมากถ้าจัดลำดับตามค่าเฉลี่ย พบ ว่า 3 ลำดับท้ายสุดของระดับความพร้อมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อสาร และด้านบุคลากรลำดับท้ายสุด
             3. ระดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรมภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านมีระดับความสำคัญมาก ถ้าจัดลำดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า 5 ลำดับแรกคือ ที่ 1 ด้านบริหารความเสี่ยง (X= 4.29) ด้านผลิตภัณฑ์ (X= 4.13) ด้านคุณภาพต่อการจัดการโรงงาน (X= 4.03) ด้าน ความฉลาดต่อการใช้สินทรัพย์ของโรงงาน (X= 3.92) และ ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( X = 3.89) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 ลำดับ
            4. ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด ปทุมธานีที่มีตำแหน่ง จำนวนพนักงาน และจำนวนเงินลงทุน ในโรงงานแตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของปัจจัยนำไป สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของโรงงานอุตสาหกรรม ไม่แตกต่างกัน
            5. ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของโรงงานอุตสาหกรรมด้านบริหารความเสี่ยง ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านคุณภาพการจัดการโรงงานมี ความสัมพันธ์ในระดับความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับต่ำ
            6. ตัวแบบความสำเร็จต่อการดำเนินธุรกิจ ของโรงงานอุตสาหกรรม = 9.551 + 6.28ด้านความคิด สร้างสรรค์และนวัตกรรม + 4.95 ด้านความสามารถต่อการ ดำเนินธุรกิจระดับโลก + 4.90 ด้านบริหารความเสียง + 3.44ด้านผลิตภัณฑ์ + .29 ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยตัวแบบมีระดับความเชื่อมั่น 63 %(R Square = 63)


             The purposes of this research were to evaluate the importance and compared successful factors, ready level factors, relationship between successful factors and ready level factors, and successful business operation model of manufacturing in Pathumthani Province based on a simple random sample of 355 respondents from a total of 3,222 managers. Statistical treatments used included frequency, percentage, mean, standard deviation, ranking, One Way ANOVA; compare Least Significant Different (LSD), Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis to created successful business operation model. The analysis was conducted by computer program
              1. Majority of respondents were the manager was 207 respondents (58.3%), whose manufacturing had more than 200employees’ 124 respondents (34.9%), with investment less than 100 million Baht along with 141 respondents (39.3%), and working experience of 6 to 10 year experience 185 respondents (52.1%)
              2. Finding indicated that all area of studies became ready level factors be member of AEC with high significance level. However, the last 3 raking by mean were in term of the area technology development, communication, and employees respectively.
              3. Finding indicated that all area of indicate studies became area of successful factors with high significance level. However top five raking by mean in term of the first successful factors were risk management (X= 4.29), products with (X=4.13), Quality of management manufacturing ( X =4.03), the intelligent of asset management (X=3.92), and create and innovation area of manufacturing (X=3.89) respectively.
              4. Hypothesis tested found that there were not significant different of successful factors classified by position, amount of employees, and financial investment amount of manufacturing.
              5. Finding indicated the relative between successful factors in term of risk management products, quality of management manufacturing and ready level factors be member of AEC were low significance level same direction.
              6. Successful business operation model of manufacturing = 9.551 + 6.28 create and innovation + 4.95 ability of international business + 4.90 risk management + 3.44 products + .29 social responsibility of manufacturing respectively (However this model had confident level 63 %)

Author Biography

ธนากร ธนาธารชูโชติ, กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์, อภิวัฒน์ พลสยม

*อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปทุมธานี
**อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-02-23
How to Cite
อภิวัฒน์ พลสยม, ธนากร ธนาธารชูโชติ, กิตติวัฒน์ จำเริญสัตย์,. ความสำเร็จและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย; Successful and Readiness on Business Operating of Manufacturing Firms in Thailand. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 51-63, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/67>. Date accessed: 15 dec. 2018.