ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต

23 School based Management Strategy of Secondary Schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office

  • ยงยุทธ์ เขื่อนขันธ์

Abstract

บทคัดย่อ


                 ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  2) เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  3) เพื่อประเมินยืนยันยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23


                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ระยะที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกขนาดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 จังหวัดสกลนครปีการศึกษา 2557   จำนวน 322 คน  ระยะที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 9 คน ระยะที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ(Connoisseurship) จำนวน 20 คน


                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)และการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ การหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะข้อคำถามที่มีค่า IOC 0.50 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha-coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้วิธีการสรุปเป็นความเรียง


                 ผลการวิจัย พบว่า  1. ระดับการบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการกระจายอำนาจรองลงไป คือ ด้านการบริหารตนเองและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วม

  2. ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปรคือ 1) ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน ใน 6 ขั้นตอน และ 2) หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐานใน 6 หลัก


     3.ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23พบว่าผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด


Abstract


                 The research entitled, “School based Management Strategy of Secondary Schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office Service Area 23 Office,” aimed 1) to study the school based managementstate of secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office, 2) to create theschool based management strategy for the secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office,and 3) to evaluate the school based management strategy for the secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office.


The samples used in the first period of this research were 322 civil servant-teachers, who were teaching in thesecondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office in the academic year of 2014. While in the second period of this research, the 9 informants were invited to participate in a focus group discussion. And in last period, the 20 experts were invited to be as the informants for evaluation.


The instruments used in this research were the questionnaire, focus group discussion, and the evaluation by the experts. In the quality test, the only items of questionnaire with above .50 value of the IOC were acceptable, and in the reliability test, Cronbach’s alpha value was rated at .98. The statistics used for quantitative data analysis in this research were percentage, mean, and standard deviation. In addition, the content analysis was employed for the qualitative data which were concluded from the experts’ suggestions.


The research findings revealed that  1. The level of school based management of the secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office overall were at high level. Especially, the decentralization aspect was at the highest level; the self-administrationaspect wasat the lower level, and the lowest level was the participation aspect.

  2. The school based management strategy for the secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Office consisted of 2 variables that were relevant to each other, i.e. the 6step-school based management strategy and the 6 school based managment principles.

  3. The results of evaluation for the school based management strategy for the secondary schools under The Secondary Educational Service Area 23 Officeoverall were at the highest level, while each aspect was found at the highest level as well.


 

Published
2018-02-23
How to Cite
เขื่อนขันธ์, ยงยุทธ์. ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 42-50, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/7>. Date accessed: 20 feb. 2019.