ความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา; Local Administrative Organization Administrators’ Knowledge of Good Governance Principles of Muang District Phayao Province

  • ภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน, มารุต คุปฏิพัทธ์นุกุล และคณะ

Abstract

             ความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาวิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 114 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย (Mean : μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาความรู้ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ระดับความรู้ในการบริหารงานที่มีต่อหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มีหลักการมีส่วนร่วม มีค่าสูงสุด รองลงมา คือหลักคุณธรรม และหลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และค่าตำสุดคือหลักความโปร่งใส ตามลำดับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับความรู้ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนา เช่น การฝึกอบรมการเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับการให้บริการที่ครอบคลุมกับประชาชนในพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หลักคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงาน โดยเน้นระบบคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติ หลักความรับผิดชอบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลประโยชน์ ที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับ และสามารถสนองตอบต่อความ ต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เน้นถึง ความรับผิดชอบหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพยากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้จ่ายให้เหมาะสม ลดต้ นทุนในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เน้นถึงกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจะต้องให้คุ้มค่ากับภาษี ของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรต้องอาศัยเครื่องมือ และนำระบบเทคโนโลยี เข้ามาให้บริการแก่ประชาชน หลักการมีส่วนร่วม ควร ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร และประชาชนในการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยนำปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กำหนดเป็นแผนในการปฏิบัติงาน รับฟังข้อเสนอแนะ ของบุคลากร และประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการ ทำงาน และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หลักความโปร่งใส เปิดโอกาสให้บุคลากร ภาคประชาคมในพื้นที่มีส่วนร่วมใน การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม สามารถ ตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในทุกขั้นตอนธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐาน ในการสร้างความเป็นอยู่ของคนในสังคมทุกประเทศให้มี การพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดำเนินการนี้ต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อกระจายอำนาจให้เกิดความโปร่งใส ธรรมาภิบาล คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และสังคม อย่างเท่าเทียมกัน และมีคำตอบพร้อมเหตุผลที่สามารถ ชี้แจงได้


                This study was aimed at investigating the knowledge of good governance principles of Local Administrative Organization Administrators in Muang District, Phayao Province. Questionnaire was employed to collect the data from 114 participants in the area of Muang District, Phayao Province. The data was analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The findings revealed that the local administrative organization administrators held knowledge regarding good governance principles, in the overall, at high level. The principle holding the highest mean score was participation. The subsequent principles were morality, responsibility, rules of law, and effectiveness. The principle gaining the lowest mean score was transparency. Suggestions regarding the knowlege of good governance principles for the local administrative organization were proposed. With regard to rules of law principle, there should be an encouragement for the staff to receive practical training about law, desciplines, and regulations that can faclitate the performance and optimize the quality service to the people by adhering the focus to public interests. Concerning morality principle, the staff should be stimulated about awarness in their jobs with an emphais on moralities and etiquttes in order that the staff can perform their tasks based on the moral principles. Regarding responsibility principle, the staff should be supported to perform their tasks adhered to the law and related regulations with an emphais on the public interests, meeting the needs of the public, and alleviating the public’s sufferings. For effectiveness principle, budget spending and utilizing of the public resources by the local administrative organization must adhere to cost-effective protocol that also meet the needs of the public with an emphasis on participation by the public. Utilizing of budget and public resources must aim at achieving maximized benefits of the taxpayers by implementing modern tools and technology for public convenience. According to participation principle, the staff should be allowed to participate in manipulate the administrative direction of the local administrative organization by taking the public’s problems and needs to formulate the administration plan. The participation should also cover public hearing from both the staff and the people as means to improve the administration for sustainable achievement. About transparency principle, the administrators should allow public assembly to participate in monitoring and evaluating the administration. The admintration performance results reports should be publicly announced and the budget spending must be publicly reported and in details. Good governance principles are developed with an aim to promote equality for every walk of life in the society to attain better quality of life. The successful implementation of the principles depend on the cooperation among public and private sectors by means of decentralization with an emphasis on promoting transparency. Importantly, good governance means participation of the people in an equality manner with answers and clarified statements.  

Author Biography

ภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน, มารุต คุปฏิพัทธ์นุกุล และคณะ

*อาจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
**อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
***อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
****อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-02-23
How to Cite
และคณะ, ภาคภูมิ เชื้ออยู่นาน, มารุต คุปฏิพัทธ์นุกุล. ความรู้ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา; Local Administrative Organization Administrators’ Knowledge of Good Governance Principles of Muang District Phayao Province. วารสารวิชาการ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 104-114, feb. 2018. Available at: <http://www.ipacific.ac.th/ojs302/index.php/hu/article/view/71>. Date accessed: 25 mar. 2019.