สารจากอธิการบดี
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับนักศีกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (13 มิ.ย. 2567)
ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 (31 พ.ค. 2567)
บรรยาย “สิทธิและหน้าที่พลเมืองท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” Citizen Rights & Duties in the VACU W (30 พ.ค. 2567)
ร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 : TLC36 ประจําปี 2567 The 36th Thail (20 พ.ค. 2567)
เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านโป่งเกลือ (นิลลาพะเยา) (17 พ.ค. 2567)
โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์การ (17 พ.ค. 2567)
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาถ เจริญสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (30 เม.ย. 2567)
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 (29 เม.ย. 2567)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานป๋าเวณี สุขสะหลีปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว (27 เม.ย. 2567)
โครงการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง บริบทสังคมชุมชนกับความเท่าเทียมและสมรสเท่าเทียม (27 เม.ย. 2567)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการจัดการศึกษา ระหว่างสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค กับ บริษัท เซ (22 เม.ย. 2567)
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ อุปนายกสภาสถาบันวิ (20 เม.ย. 2567)
งานมหกรรมแปซิฟิคเพื่อชุมชน “Pacific soft power expo” ประจำปีการศึกษา 2566 (20 เม.ย. 2567)
เข้าร่วมประชุมสรุปแผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเพศใน (18 เม.ย. 2567)
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำดำหัวอธิการบดี (5 เม.ย. 2567)
โครงการเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่องการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (15 มี.ค. 2567)
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การ ศึกษาดู (8 มี.ค. 2567)
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาองค์การเข้าศึกษ (8 มี.ค. 2567)
เข้าร่วมบริการวิชาการในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (2 มี.ค. 2567)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (16 ก.พ. 2567)
 
 

  ติดต่อเราตำแหน่ง GPS : 19.222349166870117 , 99.864677429199219

 
เบอร์โทรติดต่อ :


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาภรณ์ บุสบง (ผู้ช่วยอธิการบดี) 081-7166370
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) 083-2067999
 • อ.สาลิกา ก๋ายอด (เลขานุการคณะวิทยาการ) 090-8966694
 • อ.สุภัสรา บุญเรือง (บุคลากร) 095-4515158
 • อ.นันธิดา สายสุวรรณ์ (สำนักทะเบียนและวัดผล) 086-4313282
 • อ.เมธาวี ส่องแสง (สำนักประกันคุณภาพ) 094-8582656
 • อ.สุพรรษา นวลสาย (การเงิน) 083-2545031
 • สำนักอธิการบดี   08-6431-3282
 • คณะวิทยาการจัดการ   054-887-188
 • งานการเงิน 054-887121
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 083-2543514 , 083-2545755
 • Fax : 054-887-189
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เลขที่ 222/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 08-6431-3282 , 054-887188 แฟกซ์. 054-887189
E-Mail : webmasteripacific@gmail.com